Мэдээ

Анкет маягт

Төрийн албанызөвлөлийн  2019  оны 01 дүгээр

сарын 31-ний  өдрийн ..... дугаар тогтоолын

хоёрдугаар  хавсралт

 

Маягт 1

                     ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН АНКЕТ

                                           “А ХЭСЭГ”

 

Цээж зураг

4х6 см

 
Нэг.Хувь хүний талаарх мэдээлэл

 

Регистрийндугаар:   

1.1. Иргэншил .....................................................................

 

1.2. Ургийн овог:  ............................................................... 

 

1.3. Эцэг ( эх)-ийн нэр:   .....................................................

1.4. Өөрийн нэр: ............................................ 1.5. Хүйс:..........................   

1.5. Төрсөн:.......... он ........ сар ....... өдөр        

1.6. Төрсөн аймаг, хот: улс  ........................... сум, дүүрэг:  .............................

 Төрсөн газар:...............................................................

1.7. Үндэс, угсаа: ..........................................................

1.8. Гэр бүлийн байдал (зөвхөн гэр бүлийн бүртгэлд байгаахүмүүсийг бичнэ):

 

Таны юу болох

Гэр бүлийн гишүүний эцэг /эх/-ийн болон өөрийн нэр

 

Төрсөн

Он

 

Төрсөн аймаг, хот,

сум, дүүрэг

 

Одоо эрхэлж буй ажил

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9. Садан төрлийн байдал (Таны эцэг, эх, төрсөн ах, эгчдүү, өрх тусгаарласан хүүхэд болон таны эхнэр /нөхөр/-ийн эцэг, эхийг оруулна):

Таны юу болох

Садан төрлийн хүний эцэг /эх/-ийн  болон өөрийн нэр

 

Төрсөн

он

 

Төрсөн аймаг, хот,

сум, дүүрэг

 

Одоо эрхэлж буй ажил

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10.Оршин суугаа хаяг: ................................   аймаг, хот  ................................  сум,дүүрэг, гэрийн хаяг:  .......................................................................................................

Утасны дугаар:  .................   .................  Е-майл хаяг:  ........................................                 

1.11.Зайлшгүй шаардлагатай  үед холбоо барих хүн 

Нэр..................        .............../хэн болох/

Хоёр.Ур чадварынталаарх мэдээлэл

 

2.1.Төрийн жинхэнэ албаны шалгалтынталаарх мэдээлэл

Мэдээллийн агуулга

Тайлбар   

Ерөнхий шалгалт өгсөн эсэх

 

Тусгай шалгалт өгсөн эсэх

 

Нөөцөд байгаа эсэх

 

(* Шалгалт өгсөн эсэх гэсэн хэсэгт ерөнхий болон тусгай шалгалт “өгсөн” гэх, өгөөгүй бол“өгөөгүй” гэж бичнэ).

 

Гурав.Боловсролын талаарх мэдээлэл

3.1. Боловсрол (суурьболовсрол, дипломын дээд боловсрол, бакалавр, магистрын зэргийг оролцуулан)

Сургуулийн нэр*

Орсон он, сар

Төгссөн он, сар

Эзэмшсэн мэргэжил,

Гэрчилгээ, дипломын дугаар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*Сургуулийннэрийг бүтэн бичнэ)

 

3.2. Боловсролын болон шинжлэх ухааны докторын зэрэг 

Зэрэг

Хамгаалсан газар

Он, сар

Гэрчилгээ, дипломын дугаар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Боловсролын доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаалсан сэдэв:  ...................................................

Шинжлэх ухааны доктор (ScD)-ын зэрэг хамгаалсан сэдэв:    ..........................................

...................................................................................................................................................

 

Дөрөв.Мэргэшлийн талаарх мэдээлэл

4.1. Мэргэшлийн бэлтгэл (Мэргэжлээрээ болонбусад чиглэлээр нарийн мэргэшүүлэх багц сургалтад хамрагдсан байдлыг бичнэ)

Хаана, дотоод, гадаадын ямар байгууллагад

Эхэлсэн дууссан он, сар, өдөр

Хугацаа          /хоногоор

Ямар чиглэлээр

Үнэмлэх, гэрчилгээний дугаар, он, сар, өдөр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.Эрдмийн цол /дэд профессор, профессор, академийнгишүүнийг  оролцуулан/

 

Цол

Цол олгосон байгууллага

Огноо

Гэрчилгээ, дипломын дугаар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цэргийн алба хаасан

 

Цэргийн алба хаагаагүй

 

Тав.Цэргийн алба хаасан эсэх

 

 

 

 

Д/д

Цэргийн үүрэгтний үнэмлэхийн дугаар

Цэргийн алба хаасан байдал

Тайлбар

 

 

 

 

 

/Цэргийн алба хаасан бол дээрхмэдээллийг бөглөнө/.

 

Зургаа.Шагналын талаарх мэдээлэл (Төрийн дээд шагнал,  Засгийн газрын шагнал болон салбарын бусадшагналыг бичнэ)

 

Шагнагдсан огноо

Шагналын нэр

Шийдвэрийн нэр, огноо, дугаар

Шагнуулсан үндэслэл

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Долоо.Туршлагын талаарх мэдээлэл

 

7.1. Ажилласан байдал

Ажилласан байгууллагын нэр*

Газар, хэлтэс, алба

Эрхэлсэн албан тушаал

Ажилд орсон он, сар (тушаалын дугаар)

Ажлаас гарсан он, сар (тушаалын дугаар)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*Байгууллагыннэрийг бүтнээр бичнэ).

 

 

 

Найм.Бүтээлийн жагсаалт

 

Д/д

Бүтээлийн нэр

Бүтээлийн төрөл

Бүтээл гаргасан огноо

Тайлбар

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Тайлбар” хэсэгт гадаад хэлнээсорчуулсан болон хамтран зохиогчийн тухай тэмдэглэнэ.

 

 

 

 

                                                   Анкетаа үнэн бичсэн:

 

     ....................................         ...........................................           ...................................

           /Эцэг(эх)-ийн нэр/                      /өөрийн нэр/                            /Гарын үсэг/

 

                           Огноо:   .......................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Төрийн албанызөвлөлийн  2019  оны 01 дүгээр

сарын 31-ний  өдрийн ..... дугаар тогтоолын

гуравдугаар  хавсралт

 

Маягт 2

 

                            ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН АНКЕТ   “Б ХЭСЭГ”

 

Албан хаагчийн эцэг(эх)-ийн нэр............................ өөрийн нэр ............................. шинээр

 

Нэг.Албантушаалын карт

 

1

Байгууллагын нэр:

 

2

Нэгжийн нэр

 

3

Албан тушаалын нэр

 

4

Албан тушаалын ангилал

 

5

Албан тушаалын зэрэглэл

 

6

Албан тушаал бий болгосон шийдвэрийн нэр

 

7

Албан тушаал бий болгосон огноо

 

 

Хоёр.Албан тушаалын томилгоо:

 

Д/д

Томилогдсон албан тушаалын нэр

Томилсон огноо, шийдвэрийн нэр, дугаар

Өөрчилсөн огноо, шийдвэрийн нэр, дугаар

Өөрчилсөн шалтгаан

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Гурав.Албантушаалын зэрэг дэв, цол:

 

Албан тушаалын ангилал, зэрэглэл

Зэрэг дэв, цолны нэр

Шийдвэрийн огноо, дугаар

Үнэмлэхийн дугаар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дөрөв.Цалин хөлсний талаарх мэдээлэл

 (Төрийн албаны тухай хуулийн 57 дугаар зүйлийн 57.2-тзаасан цалин хөлсийг бичнэ)

 

Он

Цалин хөлс /мян.төг/

 

 

Тайлбар

 

Албан тушаалын

 

Онцгой нөхцөлийн нэмэгдэл

Төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдэл

 

Зэрэг дэвийн нэмэгдэл

 

Цолны нэмэгдэл

 

Бусад

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Тайлбар” хэсэгт цалин хөлсийг өөрчилсөнүндэслэл, шийдвэрийн нэр, огноог бичнэ.

 

Тав. Урамшууллын талаарх мэдээлэл

(Төрийн албаны тухай хуулийн 51 дүгээр зүйлийн 51.1,51.4-т заасан урамшууллыг бичнэ)

 

Урамшуулал авсан огноо

Урамшууллын нэр, мөнгөн дүн /мян.төг/

Шийдвэрийн нэр, огноо, дугаар

Урамшуулсан үндэслэл

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зургаа.Нөхөх төлбөрийн талаарх мэдээлэл

Төрийн албаны тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн59.1-59.8-д заасан нөхөх төлбөрийг бичнэ)

 

Нөхөх төлбөр олгосон огноо

 Нөхөх төлбөрийн нэр, мөнгөн дүн /мян.төг/

Шийдвэрийн нэр, огноо, дугаар

Нөхөх төлбөр олгосон үндэслэл

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Долоо.Шийтгэлийн талаарх мэдээлэл

(Төрийн албаны тухай хуулийн 48 дугаар зүйлийн 48.1 буюууг хуулийн 37, 39 дүгээр зүйлд заасныг болон 40 дүгээр зүйлийн 40.1, 40.2-тзаасны дагуу эрх бүхий байгууллагаас тогтоосон төрийн албан хаагчийн ёс зүйнхэм хэмжээг зөрчсөний улмаас ногдуулсан сахилгын шийтгэлийг бичнэ)

 

Байгууллагын нэр

Шийтгэл ногдуулсан албан тушаалтан

Шийдвэрийн нэр, огноо, дугаар

Юуны учир, ямар шийтгэл ногдуулсан*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*Төрийн албаны тухай хуулийн 48 дугаарзүйлийн 48.6-д заасныг үндэслэн сахилгын шийтгэлгүйдтооцсон тухай энэ хэсэгт бичиж болно).

 

Найм.Хувийн хэргийг мэдээллийг  хянасан, баяжуулсан тухай бүртгэл

Мэдээллийн агуулга

Баяжуулалт хийсэн огноо

Хянаж, баяжуулалт хийсэн албан тушаалтны нэр

Баяжилт хийсэн

огноо

Тайлбар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ---оОо---

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Төрийн албанызөвлөлийн  2019  оны 01 дүгээр

сарын 31-ний  өдрийн ..... дугаар тогтоолын

дөрөвдүгээр  хавсралт

 

Маягт 3                                                          

 

 

ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ХУВИЙН ХЭРЭГТ БАЙХ ҮНДСЭН БАРИМТ

БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ БИЧИХ ХҮСНЭГТ

 

 

    ..............................................             ...............................................

           /Эцэг(эх)-ийн нэр/                                  /өөрийн нэр/

 

 

 

Д/д

 

 

Баримт бичгийн нэр

Баримт бичгийг бүрдүүлсэн огноо

Хуудасны тоо

Баяжуулалт хийсэн тухай тэмдэглэл

Хувийн хэргийг бүрдүүлж,  баяжуулалт хийсэн албан тушаалтны нэр

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Товъёог бичсэн:

 

    ...........................................     ........................................        ..................................

           /Албантушаал/                               /нэр/                                 /Гарын үсэг/

 

 

                                Огноо:   .......................................

 

Хуцаалцах:

Холбоотой мэдээлэл